Преглед на файлове

Add more things I haven't commited

master
Dashie der otter преди 1 година
родител
ревизия
f1dd006604
Signed by: dashie <rhaamo@leloop.org> GPG Key ID: C2D57B325840B755
променени са 11 файла, в които са добавени 1582 реда и са изтрити 0 реда
 1. +19
  -0
    ALPS.pretty/SPUJ190900.kicad_mod
 2. +48
  -0
    Amphenol.pretty/ACJC6AH.kicad_mod
 3. +19
  -0
    C_K_Components.pretty/F2UEE.kicad_mod
 4. +1188
  -0
    LoutreFilligrane.kicad_mod
 5. +71
  -0
    MK_5pins_conn.mod
 6. +68
  -0
    MXCHIP.pretty/EMW3165.kicad_mod
 7. +63
  -0
    MXCHIP.pretty/EMW3165_W_KEEP-OUT.kicad_mod
 8. +4
  -0
    README.txt
 9. +56
  -0
    TFT.pretty/ITDB02-4.3.kicad_mod
 10. +17
  -0
    TFT.pretty/TFT 2.2' SPI.kicad_mod
 11. +29
  -0
    TFT.pretty/TFT_2.2_SPI.kicad_mod

+ 19
- 0
ALPS.pretty/SPUJ190900.kicad_mod Целия файл

@@ -0,0 +1,19 @@
(module SPUJ190900 (layer F.Cu) (tedit 58D57722)
(fp_text reference REF** (at -6.35 0 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value SPUJ190900 (at 3.81 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 2.45 -16.6) (end 2.45 8.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -4.95 -16.6) (end -4.95 8.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -4.95 -16.6) (end 2.45 -16.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -4.95 8.2) (end 2.45 8.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -4.95 -7) (end 2.45 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 6 thru_hole circle (at -2.54 5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 5 thru_hole circle (at -2.54 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole circle (at -2.5 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole circle (at 0 5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at 0 2.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)

+ 48
- 0
Amphenol.pretty/ACJC6AH.kicad_mod Целия файл

@@ -0,0 +1,48 @@
(module ACJC6AH (layer F.Cu) (tedit 58D5762B)
(fp_text reference REF** (at 13.97 -5.08) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value ACJC6AH (at -8.89 -3.81) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -12.65 0) (end 12.65 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -12.65 0) (end -12.65 27.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.65 0) (end 12.65 27.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -12.65 27.5) (end 12.65 27.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -10.16 1.27) (end 10.16 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -10.16 0) (end -10.16 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 10.16 1.27) (end 10.16 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 3.81) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end 1.27 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user gnd (at -5.08 10.16) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user S (at 10.16 11.43) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user T (at 10.16 15.24) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user R (at -1.27 15.24) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user 1 (at -3.81 19.05) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user 3 (at 2.54 20.32) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user 2 (at 8.89 20.32) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 2 thru_hole circle (at 6.25 20.2) (size 2.2 2.2) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole circle (at 0 20.2) (size 2.2 2.2) (drill 1.45) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at -6.25 19.6) (size 2.2 2.2) (drill 1.45) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 5 thru_hole circle (at -4 16) (size 2.2 2.2) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 6 thru_hole circle (at 8.4 16) (size 2.2 2.2) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole circle (at 7.4 11.9) (size 2.2 2.2) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 0 thru_hole circle (at -8.45 10.6) (size 2.2 2.2) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" np_thru_hole circle (at -4.5 6.4) (size 2.2 2.2) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" np_thru_hole circle (at 4.5 6.4) (size 2.2 2.2) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
)

+ 19
- 0
C_K_Components.pretty/F2UEE.kicad_mod Целия файл

@@ -0,0 +1,19 @@
(module F2UEE (layer F.Cu) (tedit 58D5705C)
(fp_text reference REF** (at -8.89 0 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value F2UEE (at 3.81 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.9 -27.6) (end 1.9 14.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -7.9 -27.6) (end -7.9 14.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -7.9 -27.6) (end 1.9 -27.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -7.9 14.8) (end 1.9 14.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -7.9 -18.6) (end 1.9 -18.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole circle (at -6 8) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole circle (at -6 4) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 5 thru_hole circle (at -6 0) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at 0 8) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole circle (at 0 4) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 6 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
)

+ 1188
- 0
LoutreFilligrane.kicad_mod
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 71
- 0
MK_5pins_conn.mod Целия файл

@@ -0,0 +1,71 @@
PCBNEW-LibModule-V1 Onsdag 11 December 2013 20:36:57
# encoding utf-8
Units mm
$INDEX
DIN_5
$EndINDEX
$MODULE DIN_5
Po 0 0 0 15 52A8BE96 00000000 ~~
Li DIN_5
Sc 0
AR
Op 0 0 0
T0 0 7.62 1.5 1.5 0 0.15 N V 21 N "DIN_5"
T1 0 5.08 1.5 1.5 0 0.15 N V 21 N ""
DS -10.16 -1.27 10.16 -1.27 0.3 21
DS -10.16 -1.27 -10.16 12.7 0.3 21
DS 10.16 -1.27 -10.16 -1.27 0.3 21
DS 10.16 12.7 10.16 -1.27 0.3 21
DS 10.16 -1.27 10.16 12.7 0.3 21
DS -10.16 12.7 10.16 12.7 0.3 21
$PAD
Sh "7" C 3 3 0 0 0
Dr 2 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 5.08 10.16
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 3 3 0 0 0
Dr 2 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -5.08 10.16
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 3 3 0 0 0
Dr 2 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -7.62 0
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 3 3 0 0 0
Dr 2 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -5.08 -2.54
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 3 3 0 0 0
Dr 2 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 3 3 0 0 0
Dr 2 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 5.08 -2.54
$EndPAD
$PAD
Sh "1" C 3 3 0 0 0
Dr 2 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 7.62 0
$EndPAD
$EndMODULE DIN_5
$EndLIBRARY

+ 68
- 0
MXCHIP.pretty/EMW3165.kicad_mod Целия файл

@@ -0,0 +1,68 @@
(module EMW3165 (layer F.Cu) (tedit 55D87AB9)
(descr http://www.mxchip.com/d/file/2015-03-17/6708fe2d5435a7980a78e66aec369e51.pdf)
(fp_text reference REF** (at -2.54 22.86) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value EMW3165 (at 0 10.16) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user zone (at 0 6.35) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user antenna (at 0 5.08) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user keep-out (at 0 3.81) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0 1.27) (end 0 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.27 2.54) (end 0 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 1.27) (end -1.27 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 2.54) (end 0 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 1.27) (end 1.27 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -8 24.4) (end -8 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 8 24.4) (end -8 24.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 8 0.9) (end 8 24.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -8 0.9) (end 8 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(pad 12 smd rect (at 7.525 10.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 11 smd rect (at 7.525 11.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 10 smd rect (at 7.525 12.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 9 smd rect (at 7.525 13.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 8 smd rect (at 7.525 14.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 7 smd rect (at 7.525 15.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 6 smd rect (at 7.525 16.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 5 smd rect (at 7.525 17.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 4 smd rect (at 7.525 18.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 3 smd rect (at 7.525 19.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at 7.525 20.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 1 smd rect (at 7.525 21.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 13 smd rect (at 7.525 9.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 14 smd rect (at 7.525 8.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 15 smd rect (at 7.525 7.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 16 smd rect (at 7.525 6.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 17 smd rect (at 7.525 5.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 18 smd rect (at 7.525 4.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 19 smd rect (at 7.525 3.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 20 smd rect (at 7.525 2.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 21 smd rect (at -7.525 2.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 41 smd rect (at -7.525 1.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 22 smd rect (at -7.525 3.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 23 smd rect (at -7.525 4.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 24 smd rect (at -7.525 5.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 25 smd rect (at -7.525 6.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 26 smd rect (at -7.525 7.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 27 smd rect (at -7.525 8.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 28 smd rect (at -7.525 9.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 29 smd rect (at -7.525 10.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 30 smd rect (at -7.525 11.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 31 smd rect (at -7.525 12.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 32 smd rect (at -7.525 13.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 33 smd rect (at -7.525 14.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 34 smd rect (at -7.525 15.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 35 smd rect (at -7.525 16.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 36 smd rect (at -7.525 17.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 37 smd rect (at -7.525 18.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 38 smd rect (at -7.525 19.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 39 smd rect (at -7.525 20.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 40 smd rect (at -7.525 21.81) (size 1.45 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)

+ 63
- 0
MXCHIP.pretty/EMW3165_W_KEEP-OUT.kicad_mod Целия файл

@@ -0,0 +1,63 @@
(module EMW3165_W_KEEP-OUT (layer F.Cu) (tedit 55C32E64)
(descr http://www.mxchip.com/d/file/2015-03-17/6708fe2d5435a7980a78e66aec369e51.pdf)
(fp_text reference REF** (at 0 17.78) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value EMW3165 (at 0 10.16) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user ANTENNA (at 0 -2.54) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user KEEP-OUT (at 0 -5.08) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -8 -8.5) (end -8 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 8 -8.5) (end -8 -8.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 8 0.9) (end 8 -8.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -8 24.4) (end -8 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 8 24.4) (end -8 24.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 8 0.9) (end 8 24.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -8 0.9) (end 8 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(pad 12 smd rect (at 7.525 10.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 11 smd rect (at 7.525 11.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 10 smd rect (at 7.525 12.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 9 smd rect (at 7.525 13.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 8 smd rect (at 7.525 14.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 7 smd rect (at 7.525 15.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 6 smd rect (at 7.525 16.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 5 smd rect (at 7.525 17.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 4 smd rect (at 7.525 18.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 3 smd rect (at 7.525 19.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at 7.525 20.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 1 smd rect (at 7.525 21.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 13 smd rect (at 7.525 9.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 14 smd rect (at 7.525 8.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 15 smd rect (at 7.525 7.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 16 smd rect (at 7.525 6.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 17 smd rect (at 7.525 5.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 18 smd rect (at 7.525 4.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 19 smd rect (at 7.525 3.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 20 smd rect (at 7.525 2.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 21 smd rect (at -7.525 2.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 41 smd rect (at -7.525 1.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 22 smd rect (at -7.525 3.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 23 smd rect (at -7.525 4.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 24 smd rect (at -7.525 5.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 25 smd rect (at -7.525 6.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 26 smd rect (at -7.525 7.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 27 smd rect (at -7.525 8.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 28 smd rect (at -7.525 9.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 29 smd rect (at -7.525 10.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 30 smd rect (at -7.525 11.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 31 smd rect (at -7.525 12.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 32 smd rect (at -7.525 13.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 33 smd rect (at -7.525 14.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 34 smd rect (at -7.525 15.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 35 smd rect (at -7.525 16.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 36 smd rect (at -7.525 17.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 37 smd rect (at -7.525 18.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 38 smd rect (at -7.525 19.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 39 smd rect (at -7.525 20.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 40 smd rect (at -7.525 21.81) (size 1.45 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)

+ 4
- 0
README.txt Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
MXCHIP:
EMW3165: Footprint not validated with print-copie and part yet
MaLoutre:
It's me. My avatar converted for boards.

+ 56
- 0
TFT.pretty/ITDB02-4.3.kicad_mod Целия файл

@@ -0,0 +1,56 @@
(module ITDB02-4.3 (layer F.Cu) (tedit 57719A44)
(fp_text reference REF** (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value ITDB02-4.3 (at 0 -2.54) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -52.75 40) (end -52.75 -40) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 52.75 40) (end -52.75 40) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 52.75 -40) (end 52.75 40) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -52.75 -40) (end 52.75 -40) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad "" np_thru_hole circle (at -49.75 -37) (size 3 3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad "" np_thru_hole circle (at 49.75 -37) (size 3 3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad "" np_thru_hole circle (at 49.75 37) (size 3 3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad "" np_thru_hole circle (at -49.75 37) (size 3 3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 40 thru_hole circle (at 24.11 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 39 thru_hole circle (at 21.57 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 38 thru_hole circle (at 19.03 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 37 thru_hole circle (at 16.49 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 36 thru_hole circle (at 13.95 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 35 thru_hole circle (at 11.41 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 34 thru_hole circle (at 8.87 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 33 thru_hole circle (at 6.33 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 32 thru_hole circle (at 3.79 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 31 thru_hole circle (at 1.25 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 30 thru_hole circle (at -1.29 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 29 thru_hole circle (at -3.83 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 28 thru_hole circle (at -6.37 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 27 thru_hole circle (at -8.91 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 26 thru_hole circle (at -11.45 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 25 thru_hole circle (at -13.99 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 24 thru_hole circle (at -16.53 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 23 thru_hole circle (at -19.07 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 22 thru_hole circle (at -21.61 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 21 thru_hole circle (at -24.15 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 20 thru_hole circle (at -24.15 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 19 thru_hole circle (at -21.61 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 18 thru_hole circle (at -19.07 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 17 thru_hole circle (at -16.53 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 16 thru_hole circle (at -13.99 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 15 thru_hole circle (at -11.45 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 14 thru_hole circle (at -8.91 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 13 thru_hole circle (at -6.37 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 12 thru_hole circle (at -3.83 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 11 thru_hole circle (at -1.29 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 10 thru_hole circle (at 1.25 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 9 thru_hole circle (at 3.79 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 8 thru_hole circle (at 6.33 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 7 thru_hole circle (at 8.87 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 6 thru_hole circle (at 11.41 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 5 thru_hole circle (at 13.95 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 4 thru_hole circle (at 16.49 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 3 thru_hole circle (at 19.03 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 2 thru_hole circle (at 21.57 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 1 thru_hole circle (at 24.11 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)

+ 17
- 0
TFT.pretty/TFT 2.2' SPI.kicad_mod Целия файл

@@ -0,0 +1,17 @@
(module "TFT 2.2' SPI" (layer F.Cu) (tedit 577010C5)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value "TFT 2.2' SPI" (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 41.91 22.86) (end 41.91 -15.24) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -29.21 24.13) (end 31.75 24.13) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -38.1 -17.78) (end -38.1 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -33.02 -21.59) (end 33.02 -21.59) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 33.02 -21.59) (end -34.29 -21.59) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 3 thru_hole circle (at 30.6 17.05) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole circle (at -30.6 17.05) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at 30.6 -17.05) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at -30.6 -17.05) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
)

+ 29
- 0
TFT.pretty/TFT_2.2_SPI.kicad_mod Целия файл

@@ -0,0 +1,29 @@
(module TFT_2.2_SPI (layer F.Cu) (tedit 57701AEE)
(fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value "TFT 2.2' SPI" (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 33.6 20.05) (end 33.6 -20.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -33.6 20.05) (end 33.6 20.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -33.6 -20.05) (end -33.6 20.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 33.6 -20.05) (end -33.6 -20.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 15 thru_hole circle (at 30.6 17.05) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 16 thru_hole circle (at -30.6 17.05) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 14 thru_hole circle (at 30.6 -17.05) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 13 thru_hole circle (at -30.6 -17.05) (size 3 3) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 0 thru_hole rect (at -31.6 -10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 1 thru_hole oval (at -31.6 -7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 2 thru_hole oval (at -31.6 -5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 3 thru_hole oval (at -31.6 -2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 4 thru_hole oval (at -31.6 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 5 thru_hole oval (at -31.6 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 6 thru_hole oval (at -31.6 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 7 thru_hole oval (at -31.6 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 8 thru_hole oval (at -31.6 10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 10 thru_hole oval (at 30.48 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 9 thru_hole rect (at 30.48 -2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 11 thru_hole oval (at 30.48 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(pad 12 thru_hole oval (at 30.48 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)

Loading…
Отказ
Запис